Toshiba Portable

Prozessor: 8086

Baujahr: 1985

RAM: 640kB

Festplatte: 20MB MFM

Floppy: 720kB

Toshiba